Rank : Kim Cương

Tướng: 55

Skin : 50

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản