Rank : Bạch Kim

Tướng: 30

Skin : 11

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản