Rank : Kim Cương

Tướng: 17

Skin : 5

Bậc ngọc : 80

  • Chi tiết tài khoản