Rank : Kim Cương

Tướng: 37

Skin : 36

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản