Rank : Bạch Kim

Tướng: 27

Skin : 33

Bậc ngọc : 80

  • Chi tiết tài khoản