Rank : Bạch Kim

Tướng: 38

Skin : 26

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản