Rank : Chưa rank

Tướng: 84

Skin : 101

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản