Rank : Kim Cương

Tướng: 37

Skin : 29

Bậc ngọc : 81

  • Chi tiết tài khoản