Rank : Kim Cương

Tướng: 57

Skin : 49

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản