Rank : Bạch Kim

Tướng: 91

Skin : 89

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản