Rank : Bạch Kim

Tướng: 34

Skin : 9

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản