Rank : Bạch Kim

Tướng: 27

Skin : 18

Bậc ngọc : 73

  • Chi tiết tài khoản