Rank : Kim Cương

Tướng: 51

Skin : 53

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản