Rank : Kim Cương

Tướng: 36

Skin : 15

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản