Rank : Bạch Kim

Tướng: 22

Skin : 12

Bậc ngọc : 88

  • Chi tiết tài khoản