Rank : Kim Cương

Tướng: 94

Skin : 126

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản