Rank : Cao Thủ

Tướng: 83

Skin : 89

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản