Rank : Cao Thủ

Tướng: 97

Skin : 122

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản