Rank : Kim Cương

Tướng: 24

Skin : 19

Bậc ngọc : 71

  • Chi tiết tài khoản