Rank : Bạch Kim

Tướng: 36

Skin : 21

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản