Rank : Chưa rank

Tướng: 36

Skin : 18

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản