Rank : Kim Cương

Tướng: 44

Skin : 22

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản