Rank : Kim Cương

Tướng: 25

Skin : 18

Bậc ngọc : 83

  • Chi tiết tài khoản