Rank : Kim Cương

Tướng: 16

Skin : 7

Bậc ngọc : 70

  • Chi tiết tài khoản