Rank : Đồng

Tướng: 37

Skin : 11

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản