Rank : Bạch Kim

Tướng: 41

Skin : 29

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản