Rank : Kim Cương

Tướng: 29

Skin : 11

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản