Rank : Kim Cương

Tướng: 36

Skin : 26

Bậc ngọc : 65

  • Chi tiết tài khoản