Rank : Vàng

Tướng: 42

Skin : 26

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản