Rank : Kim Cương

Tướng: 87

Skin : 110

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản