Rank : Bạch Kim

Tướng: 98

Skin : 134

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản