Rank : Bạch Kim

Tướng: 26

Skin : 20

Bậc ngọc : 69

  • Chi tiết tài khoản