Rank : Bạch Kim

Tướng: 45

Skin : 44

Bậc ngọc : 69

  • Chi tiết tài khoản