Rank : Kim Cương

Tướng: 53

Skin : 39

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản