Rank : Bạch Kim

Tướng: 43

Skin : 36

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản