Rank : Bạch Kim

Tướng: 31

Skin : 15

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản