Rank : Kim Cương

Tướng: 77

Skin : 75

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản