Rank : Kim Cương

Tướng: 60

Skin : 47

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản