Rank : Bạch Kim

Tướng: 40

Skin : 26

Bậc ngọc : 86

  • Chi tiết tài khoản