Rank : Đồng

Tướng: 6

Skin : 1

Bậc ngọc : 0

  • Chi tiết tài khoản