Rank : Đồng

Tướng: 7

Skin : 3

Bậc ngọc : 60

  • Chi tiết tài khoản