Rank : Kim Cương

Tướng: 42

Skin : 35

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản