Rank : Kim Cương

Tướng: 63

Skin : 57

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản