Rank : Kim Cương

Tướng: 34

Skin : 38

Bậc ngọc : 86

  • Chi tiết tài khoản