Rank : Bạch Kim

Tướng: 39

Skin : 37

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản