Rank : Vàng

Tướng: 42

Skin : 37

Bậc ngọc : 61

  • Chi tiết tài khoản