Rank : Kim Cương

Tướng: 40

Skin : 38

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản