#7664

https://shopcuimia.com - Nick Nhiều Tướng - SKIN Rẻ
400,000 ATM
500,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 73

Skin : 110

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản