Rank : Bạch Kim

Tướng: 36

Skin : 25

Bậc ngọc : 84

  • Chi tiết tài khoản