#9245

https://shopcuimia.com - Nick Nhiều Tướng - SKIN Rẻ
360,000 ATM
450,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 87

Skin : 131

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản